جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان ۲ (ادامه)

2,403

بازدید

اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان ۲ (ادامه) ۳٫۶۷/۵ (۷۳٫۳۳%) ۳ امتیازs
۵-    توانایی تکلیف شب در نزدیک کردن خانه و مدرسه به یکدیگر.
۱۹-تحقیقات انجام شده در ایران:
از نتایج تحقیقات خانم طوبی ذوالفقاری در این زمینه:
الف- تکالیف خارج از کلاس بیشتر به صورت مشق و رونویسی است و کمتر جنبه ابتکاری و ابداعی دارد.
ب-اکثر دانش آموزان نسبت به انجام دادن تکالیف خارج از مدرسه نگرش مثبت داشته اند اما عده ی زیادی از آنان تکالیف کلاسی را مفید تر از تکالیف خارج از کلاس می دانند.
ج- عده کمی از دانش آموزان مطرح کرده اند که میزان تکالیف تعیین شده خارج از توان آنها است.
د-کلیه معلمان پایه های سوم تا پنجم  عقیده داشته اند که انجام دادن تکالیف کلاسی بیش از تکالیف خارج از کلاس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.
۲-تحقیقی با عنوان (بررسی وضعیت تکلیف شب در مدارس ابتدایی توسط خانم زهرا بازرگان در سال ۱۳۷۲).
که هدف بررسی وضعیت تکلیف شب دانش آموزان مدارس ابتدایی و تشخیص نارسایی ها و کمبودهای این وظیفه آموزش در تهران بوده است. در این تحقیق نظریات دانش آموزان، اولیا و معلمان در مورد ابعاد مختلف تکلیف شب مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-تحقیق دیگر توسط آقای صفارپور با عنوان بررسی وضعیت تکلیف در پایه‌های اول، دوم و سوم در سه بعد معلم، کتابهای درسی و دستور العمل های صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته است. هدف از تکلیف شب در این تحقیق عبارتند از: تثبیت یادگیری دانش آموزان، اطلاع از میزان آموخته ها ونقاط ضعف دانش آموزان و داشتن برنامه مشخص در منزل می‌باشد که جامعه آماری آن دبستانهای مناطق ۲۰ گانه شهر تهران در سال ۷۰-۶۹ بود.
۴-تحقیق دیگر در مورد (بررسی میزان، علاقه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در انجام تکلیف شب مدرسه در درس فارسی) توسط خانم اکرم ابراهیمی ستوده سال ۷۷-۷۶ در آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج انجام گرفته که هدف های آن بدین قرار است:
۱-    بررسی رابطه بین نوع تکلیف شب و میزان علاقه دانش آموزان
۲-    بررسی رابطه بین میزان تکلیف شب و میزان علاقه دانش آموزان
۳-    بررسی رابطه بین انجام تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
که نتایج بدست آمده از این پژوهش به قرار زیر است:
۱-    اکثریت معلمان به دانش آموزان خود تکلیف ریاضی می دهند.
۲-    اکثریت دانش آموزان به انجام تکالیف شب علاقه زیادی دارند.
۳-    بیشتر دانش آموزان دوست دارند که تکالیف خود را در کلاس با نظارت معلمان انجام دهند.
۴-    علاقه به معلم تا حدود زیادی می تواند در انجام تکالیف شب موثر و نظارت و کنترل تکلیف از طرف معلم را عامل مهمی در انجام تکلیف می دانند.
۵-    تحقیق دیگر (بررسی رابطه حجم ونوع تکلیف شب با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مدارس دختر ابتدایی آموزش و پروش ناحیه ۴ کرج) از بتول علی رمضانی ماهونکی سال ۷۸-۷۷ که هدف این تحقیق پی بردن به نقاط ضعف و قوت تکلیف و این که معلمان چه نوع تکالیفی را مناسبتر و کاراتر می دانند و دادن پیشنهادات و راه حل هایی برای موثر کردن تکالیف درسی آموزشی بوده است.
 

فصل سوم

۱-    روش تحقیق
۲-    نوع تحقیق
۳-    جامعه آماری
۴-    نمونه آماری
۵-    روش نمونه گیری
۶-    ابزار تحقیق
۷-    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
۱-    روش تحقیق
هدف کلی از این پژوهش بررسی تطبیقی شیوه های مختلف تعیین تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. برای انجام این تحقیق از روش تحقیق شبه تجربی و طرح پیش آزمون و آزمون نهایی با یک گروه استفاده شده است که به شرح این نوع تحقیق پرداخته می شود.
۲-نوع تحقیق
از آنجا که اطلاعات به دست آمده در این پژوهش بوسیله پرسشنامه و هم چنین پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری گردیده است و هدف بررسی وضع موجود و هم چنین بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر و ابسته بوده است. اولاً تحقیق از نوع توصیفی و ثانیاً شبه تجربی است.
روش تحقیق طرح پیش آزمون و آزمون نهایی با یک گروه
این طرح شامل دو مرحله آزمون است یکی قبل از ارائه متغیر مستقل و یکی بعد از ارائه متغیر مستقل، با وجودی که این طرح معتبر تر از طرح آزمون نهایی برای یک گروه است ولی هم چنان ضعف هایی دارد: از جمله عدم توانایی در کنترل متغیرهای  مزاحم که اعتبار درونی را به خطر می اندازد.
کاربرد این طرح در مواردی به کار برده می شود که محقق بداند حتماً یک متغیر ارائه می شود.
۳-جامعه آماری: جامعه به مجموعه‌ای از عناصر گفته می شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند. در این تحقیق جامعه آماری دانش آموزان عبارتند از تمامی دانش آموزان پایه سوم مدارس ناحیه یک شهرستان شهریار می‌باشد.
و جامعه آماری معلمان عبارتند از تمامی معلمان شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان  شهریار می باشد.
۴-نمونه آماری: انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده‌ی آن جامعه می باشد.
در این پژوهش نمونه آماری عبارتند از:
الف: ۱۱۴ آموزگار شاغل از کلیه مدراس اعم از دخترانه و پسرانه می باشند که ویژگی های این گروه نمونه از نظر جنس، مدرک تحصیلی و سابقه‌ی تدریس در جداول توزیع فراوانی در صفحات بعد آمده است.
۵-روش نمونه گیری: از جامعه آ‎ماری معلمان ۱۱۴ نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی و ساده انتخاب شدند و از جامعه آماری دانش آموزان ۳۱۷ نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی ساده انتخاب شدند.
۶- ابزار تحقیق
در این تحقیق دو گونه ابزار مورد استفاده قرار گرفته است:
الف)- پرسشنامه نگرش سنج لیکرت شامل ۳۰ سوال چهار گزینه ای در ارتباط با فرضیه های گروه اول استفاده گردیده است.
ب)- آزمون پیشرفت تحصیلی از دروس ریاضی، علوم وادبیات در دو مرحله به صورت پیش آزمون قبل از ارائه تکلیف فعال و بعد از ارائه تکلیف به صورت پس آزمون مورد استفاده قرار گرفته است.
۷-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (روش آماری)
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده در این پژوهش از روش های آمار توصیفی آمار استنباطی استفاده شده است.
از روش های آمار توصیفی به صورت جدول فراوانی و درصد به توصیف داده های جمع آوری شده (سن، جنس، موقعیت جغرافیایی و سابقه‌ی تدریس هر یک از نمونه ها) پرداخته شده است و داده های حاصل از جمع آوری پرسشنامه نیز در جداول جداگانه به صورت فراوانی و درصد توصیف شده و فرضیه های گروه اول رد یا تاکید شده اند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها حاصل از اعمال پیش آزمون و پس آزمون بعد از اجرای متغیر مستقل از روش آمار استنباطی استفاده شده است. جهت آزمون هر کدام از فرضیه های مورد نظر از آزمون t برای دو گروه هستند (وابسته) استفاده شده است. هدف این آزمون پی بردن به این که تفاوت میانگین دو گروه یا دو موقعیت آزمایشی معنی دار است یا ناشی از عوامل شانس و تصادف است.
برای محاسبه تفاوت میان دو گروه از فرمول زیر استفاده می شود:
 
مجموع تفاضل نمره های قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل یا مجموع تفاضل نمره های دو نوبت اجرای آزمون = 
مجموع مجذور تفاضل نمره های قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل= 
درجه آزادی = 
تعداد آزمودنی ها = 
 
فصل چهارم
الف- آمار توصیفی شامل:
۴-۱مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی
بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت
۴-۳-تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال
ب- آمار استنباطی
۴-۴ بحث و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف-آمار توصیفی شامل:
۴-۱ مقدمه و بیان افراد نمونه آماری مدرک سابقه جنسیت و منطقه جغرافیایی
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از اجرای پرسشنامه ونیز نمرات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در گروه نمونه از دو روش زیر استفاده شده است:
الف) روش پرسشنامه، بر این اساس پرسشنامه ای از نوع نگرش سنج لیکرت شامل ۳۰ سوال چهار گزینه ای که برای هر فرضیه تعدادی سوال درنظر گرفته شده است.
در ابتدا به بیان فرضیه ها جداول و نمودارهای مربوط به این قسمت از پژوهش اشاره می شود و سپس به بیان تجزیه و تحلیل اجرای روش فعال ارائه تکلیف شب می پردازیم.
ابتدا جمعیت آماری به وسیله جدول ۲ بعدی و نمودار با شرح و توضیح بیان می شوند. سپس هر فرضیه همراه با سوالات مربوط و جداول ذکر و بر اساس درصد فراوانی داده ها اقدام به تأیید یا رد فرضیه ها شده است.

بیان جمعیت آماری افراد نمونه بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه‌ی کار

جدول ۴-۱- جمعیت آماری افراد نمونه- آموزگاران براساس مدرک تحصیلی
مدرک‌        تحصیلی
جنسیت    دیپلم    فوق دیپلم    لیسانس و بالاتر
    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصد‌فراوانی    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصد‌فراوانی    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصد‌فراوانی
زن    51    447/0    7/44    20    175/0    5/17    12    105/0    5/10
مرد    14    123/0    3/12    10    088/0    8/8    7    061/0    1/6
جمع    65            30            19       

جدول فوق نشان می دهد که ۷/۴۴% از آموزگاران زن و %۳/۱۲ مرد با مدرک تحصیلی دیپلم می باشند. و %۵/۱۷ از آموزگاران زن و %۸/۸ مرد با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و همچنین %۵/۱۰ از آموزگاران زن و %۱/۶ مرد با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند.

دول  4-2 توزیع افراد نمونه آماری با توجه به سابقه تدریس
سابقه    5-1    10-6    15-11    20-16    25-21    30-26
    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصدفراوانی‌    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصدفراوانی‌    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصدفراوانی‌    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصدفراوانی‌    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصدفراوانی‌    فراوانی    فراوانی‌نسبی    درصدفراوانی‌
    12    105/0    5/10%    38    3/33%    3/33%    25    220/0    22%    16    140%    14%    10    088/0    8/8%    13    113/0    4/11%

جدول فوق نشان می دهد که %۵/۱۰ از افراد نمونه با سابقه ۵-۱ سال و %۳/۳۳ از افراد نمونه با سابقه ۱۰-۱۶ سال و %۸/۸ از افراد نمونه با سابقه ۲۵-۲۱ سال و %۴/۱۱ از افراد نمونه با سابقه ۳۰-۲۶ سال می باشد.
 

جدول ۴-۳- توزیع افراد نمونه جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر براساس توزیع جغرافیایی
جنس    موقعیت
جغرافیایی    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد
فراوانی
دختر    روستایی    94    288/0    %8/28
    شهری    95    322%    %2/32
پسر    روستایی     86    262%    %2/26
    شهری    42    128%    %8/12
جمع        317    100    100

براساس جدول فوق %۸/۲۸ از افراد نمونه دانش آموزان دختر روستایی و %۲/۳۲ افراد نمونه دانش آموزان دختر شهری و %۲/۲۶ از افراد نمونه دانش آموزان پسر روستایی و %۸/۱۲ از افراد نمونه دانش آموزان پسر شهری می باشند.
 
۴-۳- بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن
فرضیه ۱- ارائه تکلیف شب به صورت های مختلف از قبیل رونویسی، شیوه ی پژوهشی و تمرینی موجب تثبیت یادگیری در دانش آموزان می گردد.
الف- سوالات مربوط به فرضیه ۱-
۱-    آیا تکالیفی که به صورت تمرینی داده می شود اثری در تثبیت یادگیری دارد؟
۲-    آیا تکالیفی که به صورت تحقیقی داده می شود اثری در تثبیت یادگیری دارد.
۳-    آیا تکالیفی که به صورت رونویسی داده می شود اثری در تثبیت یادگیری دارد؟
۴-    تکلیف شب تا چه میزان در تثبیت یادگیری موثر است؟
۵-    آیا شما از تکالیف تحقیقی برای دانش آموزان استفاده می کنید؟
۶-    آیا شما از تکالیف تمرینی برای دانش آموزان استفاده می کنید؟
۷-    آیا شما از تکالیف رونویسی برای دانش آموزان استفاده می کنید؟

۱- آیا تکالیفی که به صورت تمرینی داده می شود اثری در تثبیت یادگیری دارد؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    1    009/0    9/0
کم    28    245/0    5/24
زیاد    41    360/0    36
خیلی زیاد    44    386/0    6/38
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۴)

از جدول فوق چنین نتیجه می گیریم که %۶/۷۴ از افراد نمونه معتقدند که ارائه تکلیف شب موجب تثبیت یادگیری در دانش آموزان می گردد.

                                   

۲-آیا تکلیف به صورت تحقیقی اثری در تثبیت یادگیری دارد؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    11    096/0    6/9
کم    22    193/0    3/19
زیاد    37    325/0    5/32
خیلی زیاد    44    386/0    6/38
جمع    114    100/0    %100
جدول شماره (۴-۵)

براساس جدول فوق چنین نتیجه می گیریم که %۱/۷۱ از افراد نمونه معتقدند تکلیف به صورت تحقیقی در تثبیت یادگیری موثر است.

 

۳- آیا تکلیف به صورت رونویسی اثری در تثبیت یادگیری دارد.
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    10    087/0    7/8
کم    15    132/0    2/13
زیاد    61    535/0    5/53
خیلی زیاد    28    246/0    6/24
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۶)

از جدول فوق چنین نتجیه می گیریم که %۱/۷۸ از افراد نمونه معتقدند که تکلیف به صورت رونویسی در تثبیت یادگیری موثر است.
 

۴-تکلیف شب تا چه میزان در تثبیت یادگیری موثر است.
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    6    053/0    3/5
کم    38    333/0    3/33
زیاد    47    412/0    8/41
خیلی زیاد    23    202/0    1/20
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۷)

از جدول فوق چنین نتیجه می گیریم که %۴/۶۱ از افراد نمونه معتقدند که تکلیف شب در تثبیت یادگیری تاثیر دارد.
 

۵-آیا شما از تکالیف تحقیقی برای دانش آموزان استفاده می کنید؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    2    017/0    7/1
کم    34    298/0    8/29
زیاد    50    439/0    9/43
خیلی زیاد    28    246/0    6/24
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۸)

از جدول فوق چنین نتیجه می گیریم که %۵/۶۸ افراد نمونه از تکالیف تحقیقی برای دانش آموزان استفاده می کنند.
 
۶-آیا شما از تکالیف تمرینی برای دانش آموزان استفاده می کنید؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    2    018/0    8/1
کم    31    272/0    2/27
زیاد    55    482/0    2/48
خیلی زیاد    26    228/0    8/22
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۹)

از جدول فوق چنین نتیجه می گیریم که %۷۱ افراد موفق معتقدند که از تکالیف تمرینی برای دانش آموزان استفاده می کنند.
 

۷- آیا شما از تکالیف رونویسی برای دانش آموزان استفاده می کنید.
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    27    237/0    7/23
کم    71    623/0    3/62
زیاد    79    079/0    9/7
خیلی زیاد    7    061/0    1/6
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۱۰)

بر اساس  جدول فوق نتیجه می گیریم که %۸۶ افراد نمونه از تکالیف رونویسی برای دانش آموزان کم استفاده می کنند.
نتیجه گیری پیرامون فرضیه اول با توجه به پاسخ های داده شده و درصد فراوانی پاسخ های داده شده به سوالات ۱، ۲،۳،۴،۵،۶ و ۷ چنین نتیجه می گیریم که ارائه تکلیف شب به صورت رونویسی، پژوهشی و تمرینی موجب تثبیت یادگیری دروس در دانش آموزان می گردد.
 
فرضیه ۲-دانش آموزان رغبت زیادی در انجام تکالیف شب در منزل از خود نشان نمی دهند.
ب- سوالات مرتبط با فرضیه ۲
۸-    به طور کلی استقبال دانش آموزان از تکالیف منزل چگونه است؟
۹-    آیا دانش آموزان تکالیف خارج از کتاب را با رغبت انجام می دهند؟
۱۰-    آیا دانش آموزان تکالیف داخل کتاب را انجام می دهند؟
۱۱-    آیا شما از تکالیف شب به عنوان جریمه و تنبیه دانش‌آموزان استفاده می کنید.
۱۲-    آیا همه دانش آموزان به انجام تکلیف رغبت و علاقه نشان می دهند؟
 

۸- به طور کلی استقبال دانش آموزان از تکلیف منزل چگونه است؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    14    124/0    4/12
کم    68    596/0    6/59
زیاد    25    219/0    9/21
خیلی زیاد    7    061/0    1/6
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۱۱)

بر اساس جدول فوق %۷۲ از افراد نمونه معتقدند دانش آموزان از تکلیف منزل کم استقبال می کنند و %۲۸ معتقدند استقبال دانش آموزان از تکلیف منزل زیاد است.
 
۹- آیا دانش آموزان تکالیف خارج از کتاب را با رغبت انجام می دهند
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    13    114/0    4/11
کم    50    438/0    8/43
زیاد    34    298/0    8/29
خیلی زیاد    17    159/0    9/15
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۱۲)

براساس جدول فوق %۲/۵۵ از افراد معتقدند که دانش آموزان تکالیف خارج از کتاب را با رغبت کم انجام می دهند و %۸/۴۴ از افراد معتقدند که دانش آموزان تکالیف خارج از  کتاب را با رغبت زیاد انجام می دهند.
 

۱۰- آیا دانش آموزان تکالیف داخل کتاب را انجام می دهند؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ     
۰    0
کم    34    298/0    9/29
زیاد    56    492/0    2/49
خیلی زیاد    24    210/0    21
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۱۳)

بر اساس جدول فوق %۸/۲۹ از افراد نمونه معتقدند که دانش آموزان تکالیف داخل کتاب را کم انجام می دهند و %۲/۷۰ درصد از افراد معتقدند که دانش آموزان تکالیف داخل کتاب را زیاد انجام می دهند.
 
۱۱-آیا شما از تکالیف شب به عنوان جریمه و تنبیه دانش آموزان استفاده می کنید؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    82    72/0    72
کم    23    201/0    1/20
زیاد    5    044/0    4/4
خیلی زیاد    4    035/0    5/3
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۱۴)

جدول فوق نشان می دهد که %۱/۹۲ از افراد نمونه از تکلیف شب به عنوان جریمه و تنبیه دانش آموزان استفاده نمی کنند و %۹/۷ از آموزگاران از تکلیف شب به عنوان جریمه و تنبیه دانش آموزان استفاده می کنند.
 
۱۲- آیا همه دانش آموزان به انجام تکالیف رغبت و علاقه نشان می دهند؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    9    079/0    9/7
کم    66    579/0    9/57
زیاد    32    281/0    1/28
خیلی زیاد    7    061/0    1/6
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۱۵)

براساس جدول فوق %۸/۶۵ از افراد معتقدند که دانش آموزان به انجام تکلیف رغبت و علاقه کم دارند و %۲/۳۴ از افراد معتقدند که دانش آموزان رغبت و علاقه زیاد به انجام تکالیف دارند.
نتیجه گیری پیرامون فرضیه ۲-با توجه به پاسخ های داده شده درصد فراوانی پاسخ های ارائه شده به سوالات ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ چنین نتیجه می گیریم که دانش آموزان رغبت زیادی در انجام تکالیف شب در منزل از خود نشان نمی‌دهند.
 
فرضیه ۳: انجام تکلیف شب در منزل توسط دانش آموزان موجب تسهیل آموزش روزانه، تقویت ابتکار و تجارب یادگیری و بالا بردن توانایی های ذهنی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شود.
ج- سوالات مرتبط با فرضیه شماره ۳-
۱۳-    به نظر شما تا چه میزان بین انجام تکلیف شب و موفقیت تحصیلی ارتباط وجود دارد؟
۱۴-    به نظر شما تکلیف شب تا چه اندازه آموزش روزانه را کامل می‌کند؟
۱۵-    تکالیف شب تا چه اندازه نیروی ابتکار و خلاقیت را در دانش آموزان تقویت می‌کند؟
۱۶-    آیا تکالیف منزل تجارب یادگیری را در مدرسه تکمیل و تقویت می‌کند؟
۱۷-    آیا در دادن تکلیف به دانش آموزان توانایی های آنها را در نظر می‌گیرید؟
۱۸-    به نظر شما چه مقدار دقت دانش آموزان صرف انجام تکلیف شب می‌شود؟
 

جدول ۱۳- به نظر شما تا چه میزان بین انجام تکلیف شب و موفقیت تحصیلی ارتباط وجود دارد؟
              فراوانی
گزینه‌ها    فراوانی    فراوانی نسبی    درصد فراوانی
هیچ    3    026/0    6/2
کم    39    343/0    3/34
زیاد    41    360/0    36
خیلی زیاد    31    271/0    1/27
جمع    114    1    100
جدول شماره (۴-۱۶)

براساس جدول فوق %۱-۶۳ افراد معتقدند که بین انجام تکلیف شب و موفقیت تحصیلی ارتباط زیادی وجود دارد و %۹/۳۶ افراد معتقدند که بین انجام تکلیف شب و موفقیت تحصیلی ارتباط کمی وجود دارد.
 

جدول ۱۴- به نظر شما تکالیف شب تا چه اندازه آموزش روزانه را کامل می کند؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانی فراوانی نسبی درصد فراوانی
هیچ۷۰۶۱/۰۱/۶
کم۴۹۴۳۰/۰۴۳
زیاد۴۴۳۸۶/۰۶/۳۸
خیلی زیاد۱۴۱۲۳/۰۳/۱۲
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول شماره (۴-۱۷)

براساس جدول فوق %۹/۶۰ از افراد نمونه به مقدار زیاد معتقدند که تکلیف شب آموزش روزانه را کامل می‌کند و ۱/۴۹% از افراد نمونه معتقدند که تکلیف شب به مقدار کم آموزش روزانه را کامل می‌کند.
 
۱۵- تکالیف شب تا چه اندازه نیروی ابتکار و خلاقیت را در دانش آموز تقویت می‌کند.
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۱۱۰۹۶/۰۶/۹
کم۴۷۴۱۲/۰۲/۴۱
زیاد۴۲۳۶۹/۰۹/۳۶
خیلی زیاد۱۴۱۲۳/۰۳/۱۲
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول شماره (۴-۱۸)

جدول فوق نشان می دهد که %۸/۵۰ از افراد معتقدند که تکلیف شب به مقدار کم نیروی ابتکار و خلاقیت را در دانش آموزان تقویت می‌کند و %۲/۴۹ از افراد معتقدند که تکلیف شب به مقدار زیاد نیروی ابتکار و خلاقیت را در دانش آموز تقویت می‌کند.
 

 16- آیا تکالیف منزل تجارب یادگیری را در مدرسه تکمیل و تقویت میکند؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۳۰۲۶/۰۶/۲
کم۳۲۲۸۱/۰۱/۲۸
زیاد۵۷۵/۰۵۰
خیلی زیاد۲۲۱۹۳/۰۳/۱۹
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول شماره (۴-۱۹)

براساس جدول فوق %۳/۶۹ از افراد معتقدند که تکالیف منزل تجارب یادگیری را در مدرسه به مقدار زیاد تکمیل و تقویت می‌کند. و %۷/۳۰ از افراد معتقدند که تکالیف منزل به مقدار کم تجارب یادگیری را در مدرسه تکمیل و تقویت می‌کند.
 
جدول۱۷- آیاد در دادن تکلیف به دانش آموزان توانایی های آنها را در نظر می‌گیرید؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۱۰۰۸/۰۸/۰
کم۳۳۲۹/۰۲۹
زیاد۴۷۴۱۲/۰۲/۴۱
خیلی زیاد۳۳۲۹۰/۰۲۹
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول شماره (۴-۲۰)

براساس جدول فوق %۲/۷۰ افراد در دادن تکلیف به دانش آموزان به مقدار زیاد توانایی های آنها را در نظر می گیرند و %۸/۲۹ افراد به مقدار کم توانایی های آنها را در نظر می گیرند.
 
۱۸-به نظر شما چه مقدار دقت دانش آموزان صرف انجام تکالیف شب می‌شود؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۴۰۳۵/۰۵/۳
کم۷۰۶۱۴/۰۴/۶۱
زیاد۳۷۳۲۵/۰۵/۳۲
خیلی زیاد۳۰۲۶/۰۶/۲
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول شماره (۴-۲۱)

از جدول فوق نتیجه می گیریم که %۹/۶۴ افراد معتقدند که دقت دانش آموزان هنگام انجام تکالیف شب کم است.
نتیجه گیری پیرامون فرضیه ۳ با توجه به پاسخ های داده شده و درصد فراوانی پاسخ های ارائه شده به سوالات ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷ و ۱۸ چنین نتیجه می گیریم که انجام تکالیف شب د رمنزل توسط دانش آموزان موجب تسهیل آموزش روزانه و  بالا بردن توانایی های ذهنی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شود و ارتباطی بین خلاقیت و ابتکار و تکلیف شب وجود ندارد و دقت دانش آموزان کم است.
فرضیه ۴- ارائه تکلیف شب در تمام دروس و نیز برای کلاس اول دبستان ضروری است. و به تنهایی می تواند در یادگیری موثر باشد.
د- سوالات پیرامون فرضیه ۴-
۱۹-آیا صرف انجام دادن تکالیف شب می تواند در یادگیری موثر باشد؟
۲۰-آیا به نظر شما تکالیف شب برای کلاس اول ضرورت دارد؟
۲۱-به نظر شما تکلیف شب در تمام دروس ضرورت دارد؟
 

۱۹- آیا صرف انجام دادن تکلیف شب می تواند در یادگیری موثر باشد؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۲۲۱۹۳/۰۳/۱۹
کم۴۹۴۳/۰۰/۴۳
زیاد۳۲۲۸۱/۰۱/۲۸
خیلی زیاد۱۱۰۹۶/۰۶/۹
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول شماره (۴-۲۲)

جدول فوق نشان می دهد که %۳/۶۲ از افراد معتقدند که صرف انجام دادن تکلیف شب به مقدار کم در یادگیری موثر است.

 

جدول۲۰- آیا به نظر شما تکالیف شب برای کلاس اول ضرورت دارد؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۳۱۲۷۲/۰۲/۲۷
کم۲۵۲۱۹/۰۹/۲۱
زیاد۳۴۲۹۸/۰۸/۲۹
خیلی زیاد۲۴۲۱۱/۰۱/۲۱
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول شماره (۴-۲۳)

جدول فوق نشان می دهد که %۹/۵۰ افراد معتقدند که تکلیف شب برای کلاس اول ضرورت دارد.
 

۲۱- به نظر شما تعیین تکلیف شب در تمام دروس ضرورت دارد؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۳۶۳۱۶/۰۶/۳۱
کم۵۵۴۸۲/۰۲/۴۸
زیاد۱۶۱۴۱/۰۱/۱۴
خیلی زیاد۷۰۶۱/۰۱/۶
جمع۱۱۴۱۱۰۰

جدول فوق نشان می دهد که %۸/۷۹ افراد فوق معتقدند که تعیین تکلیف شب در تمام دروس ضرورت زیادی دارد.
نتیجه گیری پیرامون فرضیه ۴- با توجه به پاسخ های داده شده و درصد فراوانی پاسخ ها به سوالات ۱۵، ۲۰،۲۳ نتیجه می گیریم که تکلیف شب در تمام دروس ضروری است اما برای کلاس اول تکلیف شب ضروری نیست و به تنهایی نمی تواند در یادگیری موثر باشد.
 
فرضیه ۵- توجه به تفاوت های فردی در ارائه تکلیف شب موجب کیفی تر شدن آموزش ها می گردد.
د- سوالات پیرامون فرضیه ۵-
۲۲-دادن تکالیف انفرادی با توجه به وضعیت هر فرد تا چه میزان، مناسب است؟
۲۳-آیا در تعیین تکلیف شب تفاوت های فردی دانش آموزان را درنظر می‌گیرید؟
 

جدول ۲۲-  دادن تکالیف انفرادی با توجه به وضعیت هر فرد تا چه میزان مناسب است؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۲۰۱۷/۰۷/۱
کم۱۰۰۸۸/۰۸/۸
زیاد۵۲۴۵۶/۰۶/۴۵
خیلی زیاد۵۰۴۳۹/۰۹/۴۳
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۲۵)

جدول فوق نشان می دهد که %۵/۹۹ افراد نمونه معتقدند که دادن تکالیف انفرادی با توجه به وضعیت هر فرد به میزان زیادی مناسب است.

 

جدول ۲۳- آیا در تعیین تکلیف شب تفاوت های فردی دانش آموزان را در نظر می گیرید؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۰۰۰
کم۱۵۱۳۲/۰۲/۱۳
زیاد۶۶۵۷۹/۰۹/۵۷
خیلی زیاد۳۳۲۸۹/۰۹/۲۸
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۲۶)

جدول فوق نشان می دهد که ‏%8/86  افراد معتقدند که به مقدار زیاد در تعیین تکلیف شب تفاوتهای فردی دانش آموزان را در نظر می گیرند.
نتیجه گیری پیرامون فرضیه۵- با توجه به پاسخ های داده شده و درصد فراوانی پاسخ ها به سوالات ۲ و ۲۵ نتیجه می گیریم که توجه به تفاوت های فردی در ارائه تکلیف شب موجب کیفی تر شدن آموزش ها می گردد.
 
فرضیه ۶- بررسی و رسیدگی معلم و میزان رضایت معلم از انجام تکالیف شب توسط دانش آموزان موجب تقویت یادگیری آنان می گردد.
ز- سوالات پیرامون فرضیه ۶-
۲۴-به نظر شما دانش آموزان در انجام دادن تکالیف از دیگران کمک می‌گیرند؟
۲۵-آیا شما برای کنترل تکالیف از دانش آموزان کمک می گیرید؟
۲۶-آیا شما در هر جلسه تمام تکالیف شب دانش آموزان را به دقت کنترل و بررسی می نمایید؟
۲۷-آیا از کیفیت و کمیت تکالیف ذمعین شده در کتب درسی راضی هستید؟
۲۸-آیا هدف از نوشتن تکالیف شب را به دانش آموزان خود تفهیم کرده اید؟
۲۹-آیا فرصت کافی برای رسیدگی به تکالیف دانش آموزان دارید؟
 

۲۴- به نظر شما دانش آموزان در انجام تکالیف از دیگران کمک می‌گیرند؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۶۰۵۳/۰۳/۵
کم۴۶۴۰۴/۰۴/۴۰
زیاد۴۵۳۹۴/۰۴/۳۹
خیلی زیاد۱۷۱۴۹/۰۹/۱۴
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۲۷)

جدول فوق نشان می دهد که %۳/۵۴ افراد معتقدند که دانش آموزان در انجام تکالیف از دیگران کمک می گیرند.
 

جدول۲۵- آیا  شما برای کنترل تکالیف از دانش آموزان کمک می گیرید؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۲۵۹/۲/۰۹/۲۱
کم۵۰۴۳۹/۰۹/۴۳
زیاد۲۳۲۰۲/۰۲/۲۰
خیلی زیاد۱۶۱۴۰/۰۱۴
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۲۸)

جدول فوق نشان می دهد %۸/۶۵ افراد به مقدار کم برای کنترل تکالیف از دانش آموزان کمک می گیرند.
 
۲۶- آیا شما در هر جلسه تمام تکالیف شب دانش آموزان را به دقت کنترل می کنید.
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۰۰۰
کم۱۳۱۱۴/۰۴/۱۱
زیاد۴۹۴۳۰/۰۰/۴۳
خیلی زیاد۵۲۴۵۶/۰۶/۴۵
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۲۹)

براساس جدول فوق %۶/۸۸ افراد د رهر جلسه تمام تکالیف شب دانش آموزان را به دقت کنترل و بررسی می نمایند.
 

۲۷- آیا از کیفیت و کمیت معین شده در کتب درسی راضی هستید؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۹۰۷۹/۰۹/۷
کم۶۶۵۷۹/۰۹/۵۷
زیاد۳۲۲۸۱/۰۱/۲۸
خیلی زیاد۷۰۶۱/۰۱/۶
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۳۰)

براساس جدول فوق %۸/۶۵ افراد به میزان کم از کمیت و کیفیت تکالیف معین شده در کتب درسی راضی هستند.
 

۲۸- آیا هدف از نوشتن تکالیف شب را به دانش آموزان خود تفهیم کرده اید؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۰۰۰
کم۱۵۱۳۲/۰۲/۱۳
زیاد۶۹۶۰۵/۰۵/۶۰
خیلی زیاد۳۰۲۶۳/۰۳/۲۶
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۳۱)

جدول فوق نشان می دهد که %۸/۸۶ افراد هدف از نوشتن تکالیف شب را به دانش آموزان خود تفهیم کرده اند.

 
 29- آیا فرصت کافی برای رسیدگی به تکالیف دانش آموزان را دارید؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۲۳۲۰۲/۰۲/۲۰
کم۱۹۱۶۶/۰۶/۱۶
زیاد۶۲۵۴۴/۰۴/۵۴
خیلی زیاد۱۰۰۸۸/۰۸/۸
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۳۲)
جدول فوق نشان می دهد که %۲/۶۳ افراد فرصت کافی برای رسیدگی به تکالیف دانش آموزان را دارند.
نتیجه گیری پیرامون فرضیه ۶- با توجه به پاسخ های داده شده به سوالات و درصد فراوانی پاسخ ها به سوالات ۱۶،۱۷،۱۹،۲۶، ۲۹،۳۰ چنین نتیجه می گیریم که بررسی و رسیدگی معلم و میزان رضایت معلم در انجام تکالیف شب توسط دانش آموزان موجب تقویت یادگیری آنان می گردد.
 
فرضیه ۷- ارائه تکلیف شب منطبق با اهداف کلی درس موجب آموزش بهتر می‌گردد.
هـ- سوالات پیرامون فرضیه ۷-
 30- آیا تکالیفی که برای دانش آموزان در نظر می گیرید با اهداف کلی آن درس منطبق است؟
              فراوانی
گزینه‌هافراوانیفراوانی نسبیدرصد فراوانی
هیچ۰۰۰
کم۱۳۱۱۴/۰۴/۱۱
۳۴۴۹۴۳%۴۳
خیلی زیاد۵۲۴۵۶/۰۶/۴۵
جمع۱۱۴۱۱۰۰
جدول (۴-۳۳)
جدول فوق نشان می دهد که %۶/۸۸ افراد معتقدند تکالیفی که برای دانش آموزان درنظر می گیرند با اهداف کلی آن درس منطبق است.
نتیجه گیری پیرامون فرضیه ۷- با توجه به پاسخ های داده شده و درصد فراوانی های پاسخها به سوال ۲۴ چنین نتیجه می گیریم که ارائه تکلیف شب منطبق با اهداف کلی درس موجب آموزش بهتر می گردد.

۴-۳- تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال

الف- مقدمه: امروزه با رشد سریع تکنولوژی و انفجار اطلاعات نمی توان به مسئله آموزش و یادگیری مثل فکر کرد باید در پی راهکار هایی باشیم که آموزش و یادگیری را با زندگی توام کنیم و بین آموزش مدرسه و خانه پل ارتباطی محکم و استوار بنا کنیم. مانند گذشته نمی توان کودکان را با تکالیف یکنواخت و رونویسی های مکرر و بدون هدف رها کرد. کودکان ما تشنه فراگیری و چگونه آموختن هستند. پس بهتر است تکالیف از پیش تعیین شده و هدفمند در راستای آموزش و فراخور توانایی و استعداد و با توجه به تفاوت های فردی که بتواند باعث رشد و بروز خلاقیت و ابتکار و تقویت یادگیری دانش آموزان گردد، باشد.
در این بخش به مقایسه تکلیف شب سنتی و فعال می پردازیم و تاثیر این دو روش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم بر دروس ادبیات فارسی (انشاء، املا، قرائت فارسی) و علوم تجربی و ریاضی سنجیده می شود.
اینک به ارائه یافته ها در دو بخش الف) آمار توصیفی ب) آمار استنباطی ، می‌پردازیم.
الف) آمار توصیفی: در این قسمت با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد داده های حاصل از اجزای پژوهش ارائه می شود.

میانگین و انحراف استاندارد داده های حاصل از نمرات درس ادبیات فارسی
آزمون هاتعدادمیانگین نمراتانحراف استاندارد
پیش آزمون۳۱۷۳۶/۱۷۰۲/۲
پس آزمون۳۱۷۵۵/۱۸۵۷/۱
جدول شماره (۴-۳۴)

الف- براساس داده های حاصل از جدول ۵۵/۱۸ بالاترین میانگین نمرات مربوط به نمرات پس آزمون می باشد. با توجه به مشاهدات فوق می توان گفت بین میانگین دو آزمون تفاوت وجود دارد.
ب- همان طور که در جدول مشاهده می شود انحراف استاندارد پیش آزمون ۰۲/۲=SD و انحراف استاندارد پس آزمون ۵۷/۱=SD است لذا می توان نتیجه گیری کرد که تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون از پراکندگی زیادی برخوردار نیستند.

میانگین و انحراف استاندارد داده های حاصل از نمرات درس علوم تجربی
آزمون هاتعدادمیانگین نمراتانحراف استاندارد
پیش آزمون۳۱۷۷۸/۱۶۳۱/۲
پس آزمون۳۱۷۲۴/۱۸۲۵/۲
جدول شماره (۴-۳۵)

الف- براساس داده های حاصل از جدول ۲۴/۱۸ بالاترین میانگین نمرات مربوط به نمرات پس آزمون می باشد و با توجه به مشاهدات فوق می توان گفت بین میانگین دو آزمون تفاوت وجود دارد.
ب- همان طور که در جدول مشاهده می شود انحراف استاندارد پیش آزمون ۳۱/۲=SD و انحراف استاندار پس آزمون ۲۵/۲=SD است لذا می توان نتیجه گرفت که تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون از پراکندگی زیادی برخوردار نیستند.
 

میانگین و انحراف استاندارد داده های حاصل از نمرات درس ریاضی
آزمون هاتعدادمیانگین نمراتانحراف استاندارد
پیش آزمون۳۱۷۷۱/۱۶۰۲/۲
پس آزمون۳۱۷۸۳/۱۷۴/۲
جدول شماره (۴-۳۶)

الف- براساس داده های حاصل از جدول ۱۳/۱۷ بالاترین میانگین نمرات مربوط به نمرات پس آزمون می باشد. با توجه به مشاهدات فوق می توان گفت بین میانگین دو آزمون تفاوت وجود دارد.
ب- همان طور که در جدول مشاهده می شود انحراف استاندارد پیش آزمون ۰۲/۲=SD و انحراف استاندارد  پس آزمون ۴/۲=SD است لذا می توان نتیجه گرفت که تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون از پراکندگی زیادی برخوردار نیستند.

 
ب)- آمار استنباطی
در این پژوهش تفاوت نمرات پیش آزمون قبل از اجرای روش تکلیف شب فعال و پس آزمون پس از اجرای روش فعال ارائه تکلیف با استفاده از روش آمار استنباطی آزمون تفاوت میانگین ۲ نمره  مستقل T test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
حال فرضیه های پژوهشی بااستفاده از روش T test مورد آزمون قرار می گیرد.
فرضیه الف- بین ارائه تکلیف شب و روش فعال در درس  علوم تجربی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت وجود ندارد.
 
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای درس علوم تجربی
نوع روشتعداد دانش آموزانمیانگینانحراف استانداردT ملاکT بدست آمدهسطح معناداری ملاکسطح معناداری بدست آمده
روش سنتی۳۱۷۷۸/۱۶۶۴/۱۶۴/۲۱/۳-۰۵/۰۰۳۳/۰
روش فعال۳۱۷۲۴/۱۸۲۵/۲
جدول شماره «4-37»

همان طور که نتایج آزمون نشان می دهد چون قدر مطلق T بدست آمده در سطح ۵%=  (1/3-)  از T ملاک (۶۴/۱)  بزرگتر است نتیجه می گیریم که فرضیه صفر با ۹۵% اطمینان یا ۵%=  رد می شود به عبارت دیگر به این نتیجه می رسیم که بین ارائه تکلیف شب به روش سنتی و روش فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ب- بین ارائه تکلیف شب و روش فعال در درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت وجود دارد.

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای درس ریاضی
نوع روشتعداد دانش آموزانمیانگینانحراف استانداردT ملاکT بدست آمدهسطح معناداری ملاکسطح معناداری بدست آمده
روش سنتی۳۱۷۷۱/۱۶۴/۲

۶۴/۱

۵۶/۲-

۰۵/۰

۰۱۳/۰
روش فعال۳۱۷۸۳/۱۷۰۲/۲
جدول شماره «4-38»
همان طور که نتایج آزمون نشان می دهند چون قدر مطلق T به دست امده در سطح۵ %=  56/2- از T ملاک (۶۴/۱) بزرگتر است نتیجه می گیریم که فرضیه صفر با ۹۵% اطمینان یا (۵/۰= ) رد می شود به عبارت دیگر به این نتیجه می رسیم که بین ارائه تکلیف شب به روش سنتی و روش فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه ج- بین ارائه تکلیف شب و روش فعال در درس ادبیات فارسی (میانگین املا و انشاء خواندن) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت وجود ندارد.
 
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای درس ادبیات فارسی
نوع روش تعداد دانش آموزان میانگین انحراف استانداردT ملاکT بدست آمده سطح معناداری ملاک سطح معناداری بدست آمده
روش سنتی۳۱۷۳۶/۱۷۰۲/۲

۶۴/۱

۲۸/۳-

۰۵/۰

۰۰۲/۰
روش فعال۳۱۷۵۵/۱۸۵۷/۱
جدول شماره «4-39»
همان طور که نتایج آزمون نشان می دهند چون قدر مطلق T به دست آمده در سطح۵ %=  (28و۳-)  از T ملاک (۶۴/۱) بزرگتر است نتیجه می گیریم که فرضیه صفر با ۹۵% اطمینان یا (۵/۰= ) رد می شود به عبارت دیگر به این نتیجه می رسیم که بین ارائه تکلیف شب به روش سنتی و روش فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی و علوم تجربی و ریاضی تفاوت معناداری مشاهده می شود.
در پایان می توان به این نتیجه رسید که بین ارائه تکلیف شب به روش سنتی و روش فعال در دروس علوم تجربی و ریاضی و ادبیات فارسی تفاوت معناداری وجود دارد به عبارت دیگر چگونگی ارائه تکلیف شب موجب عملکرد بهتری در دروس موفق می شود.
۴-۵ بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با عنوان «بررسی تطبیقی انواع شیوه های تکلیف شب و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» ناحیه یک شهرستان انجام گردید. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که با انواع شیوه های ارائه تکلیف شب آشنا شویم و تاثیر تکلیف شب به شیوه معمول به شیوه معمول و سنتی و تکلیف شب به شیوه‌ی فعال را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسنجیم.
نتایج حاصله براساس فرضیه های مطرح شده به قرار زیر می باشند:
۱-فرضیه ی اول این است که ارائه تکلیف شب به صورت های مختلف از قبیل رونویسی شیوه ی پژوهشی و تمرینی موجب تثبیت یادگیری در دانش آموزان می گردد.
نظریه فوق با نظریه جن واستیونس (۱۹۸۹) موافق است.
۲-فرضیه دوم این است که دانش آموزان رغبت زیادی در انجام تکلیف شب در منزل از خود نشان نمی دهند.
نظریه‌ی فوق با نظریه‌ی پروفسور گورددن (۱۸۹۲) موافق است.
۳-فرضیه‌ی سوم این است که انجام تکلیف در منزل توسط دانش آموزان موجب تکمیل آموزش روزانه تقویت ابتکار و تجارب یادگیری و بالا بردن تواناییهای ذهنی، دقت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شود.
نظریه‌ی فوق با نظریه‌ی پروفسور اپستین موافق است.
۴-فرضیه‌ی چهارم این است که ارائه تکلیف شب در تمام دروس و نیز برای کلاس اول دبستان ضروری است. و به تنهایی می تواند در یادگیری موثر باشد.
نظریه‌ی فوق با نظریه‌ی دکتر سیف و هدجبر (۱۹۶۴) موافق است.
۵-فرضیه پنجم این است که توجه به تفاوت های فردی در ارائه تکلیف شب موجب کیفی تر شدن آموزش ها می گردد.
نظریه‌ی فوق با نظریه‌ی دکتر موافق است.
۶-فرضیه ششم این است که بررسی و رسیدگی معلم و میزان رضایت معلم در انجام تکلیف شب توسط دانش آموزان موجب تقویت یادگیری آنان می شود.
نظریه ‌ی فوق با نظریه‌ی دکتر علی سیف موافق است.
۷-فرضیه هفتم این است که ارائه تکلیف شب منطبق با اهداف کلی درس آموزش بهتر می گردد.
نظریه‌ی فوق با نظریه‌ی دکتر سیف موافق است.
فرضیه ‌ی ب این است که بین ارائه تکلیف شب به روش فعال در دروس علوم تجرب و ریاضی و ادبیات فارسی تفاوت معناداری وجود دارد.
نظریه‌ی فوق با نظریه‌ی دکتر علی سیف موافق است.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند

  ازدواج هایی که عاقبت خوشی ندارند ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز بسیاری از رابطه‌ها و ازدواج‌ های امروزی به علت برخی ویژگی‌های اخلاقی طرفین و نداشتن شناخت کافی نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟

  بیشتر با وجدان هستید یا روشن فکر؟ ۲٫۶۷/۵ (۵۳٫۳۳%) ۳ امتیازs شخصیت شما بر هر چیزی، از دوستان‌تان گرفته تا کاندیدی که به او رای می‌دهید تاثیرگذار است؛ اما با این حال خیلی از افراد وقت زیادی را صرف فکر کردن به ویژگی‌های شخصیتی‌شان […]

  شیوه های پاداش به کودکان

  شیوه های پاداش به کودکان ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز قبل از هر چیز باید تعریفی صحیح از پاداش داشته باشیم . قانون اثر در روانشناسی بیان می کند که وقتی به دنبال یک رفتار اتفاق خوشایندی روی می دھد احتمال تکرار شدن آن رفتار […]

  مهم ترین نشانه های تفاهم زوجین

  در مورد عشق از یکدیگر سوال نمی کنند می‌دانید که طرفتان را دوست دارید و او هم دوستتان دارد و هیچ شکی درمورد هیچکدام از اینها در ذهنتان نیست. کاملاً احساس امنیت می‌کنید و از رابطه‌تان خوشحالید. و حتی اگر ذاتاً آدم نگرانی باشید، […]

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان

  نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان ۳٫۳۶/۵ (۶۷٫۲۷%) ۱۱ امتیازs نکته هایی برای خواندن صورت اطرافیانتان/ جهانی بودن حالات صورت و رواج آن در بین انسانهای سراسر جهان نشان می دهند که این حالات در بیولوژی ذاتی ما انسانها ریشه دارند و حاصل میلیونها […]

  اختلال سلوک در کودکان

  اختلال سلوک در کودکان ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۵ امتیازs اختلال سلوک چیست؟ این اختلال وضعیتی است که کودکان و نوجوانان دچار آن می‌شوند. کودکان درگیر این اختلال از آزاررساندن به مردم و انجام‌دادن کارهای ناشایست لذت می‌برند.
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi