نرم افزار های مورد نیاز مطالعه کتاب ها

0

بازدید

نرم افزار های مطالعه کتاب در کامپیوتر:

Foxit Reaeder
Foxit Reader

DJVU Reaeder
DJVU Reader


نرم افزار های مطالعه کتاب در گوشی اندروید:

PDF & DJVU for Android
PDF & DJVU for Android

WIN RAR for Android
WIN RAR for Android