جستجو در تک بوک با گوگل!


پرسشنامه ۲۱ سوالی dass

پرسشنامه ۲۱ سوالی dass

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس شامل ۲۱ گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس ، ناامیدی، بی ارزش بودن زندگی، فقدان علاقه برای درگیری در امور، عدم لذت بردن از زندگی و فقدان انرژی و قدرت را می سنجد. خرده مقیاس اضطراب دارای عباراتی است که می کوشد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک، ترس ها و اضطراب موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهند…


پرسشنامه ۲۱ سوالی dass

پرسشنامه ۲۱ سوالی dass

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس شامل ۲۱ گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس ، ناامیدی، بی ارزش بودن زندگی، فقدان علاقه برای درگیری در امور، عدم لذت بردن از زندگی و فقدان انرژی و قدرت را می سنجد. خرده مقیاس اضطراب دارای عباراتی است که می کوشد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک، ترس ها و اضطراب موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهند…


پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + کلید نمره گذاری)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + کلید نمره گذاری)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه توسط میلون در سال ۱۹۸۷ تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷۵ سئوال است که به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شود. این پرسشنامه برای افراد ۱۸ سال و بالاتر طراحی شده است. پرسشنامه چند محوری بالینی میلون به منظور سنجش ۱۰ اختلال شخصیت که در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بکار می رود. البته شاخص های دیگر نیز با استفاده از این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما در این مطالعه فقط از آیتم هایی که خوشه B و آیتم هایی که روایی را می…


پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + کلید نمره گذاری)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + کلید نمره گذاری)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه توسط میلون در سال ۱۹۸۷ تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷۵ سئوال است که به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شود. این پرسشنامه برای افراد ۱۸ سال و بالاتر طراحی شده است. پرسشنامه چند محوری بالینی میلون به منظور سنجش ۱۰ اختلال شخصیت که در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بکار می رود. البته شاخص های دیگر نیز با استفاده از این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما در این مطالعه فقط از آیتم هایی که خوشه B و آیتم هایی که روایی را می…


راز های ناگفته ذهن

راز های ناگفته ذهن

راز های ناگفته ذهن

در این کتاب قصد داریم درباره ی ذهن صحبت کنیم ، اینکه ذهن چیست ، چه قدرتی داره و چطوری میشه ازش استفاده کرد تا خیلی راحت اهداف و آرزوهایی که در زندگی داریم رو خلق کنیم . و نکته خیلی جالب اینکه اگر شما بیای و این تکنیک های ذهنی رو بشناسی و از اونها استفاده بکنی ، واقعا تعجب می کنی و شگفت زده میشی که چقدر عالی و سریع این تکنیک ها داره بهت جواب میده و جالب تر اینکه حس می کنی خودت خالق زندگیت هستی ، سوار بر زندگیت هستی و با جرات و اطمینان می تونی بگی…


راز های ناگفته ذهن

راز های ناگفته ذهن

راز های ناگفته ذهن

در این کتاب قصد داریم درباره ی ذهن صحبت کنیم ، اینکه ذهن چیست ، چه قدرتی داره و چطوری میشه ازش استفاده کرد تا خیلی راحت اهداف و آرزوهایی که در زندگی داریم رو خلق کنیم . و نکته خیلی جالب اینکه اگر شما بیای و این تکنیک های ذهنی رو بشناسی و از اونها استفاده بکنی ، واقعا تعجب می کنی و شگفت زده میشی که چقدر عالی و سریع این تکنیک ها داره بهت جواب میده و جالب تر اینکه حس می کنی خودت خالق زندگیت هستی ، سوار بر زندگیت هستی و با جرات و اطمینان می تونی بگی…


کلید نمره گذاری آزمون میلون (کلید نمره گذاری + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + راهنمای پرسشنامه میلون ۳)

کلید نمره گذاری آزمون میلون (کلید نمره گذاری + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + راهنمای پرسشنامه میلون ۳)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه توسط میلون در سال ۱۹۸۷ تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷۵ سئوال است که به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شود. این پرسشنامه برای افراد ۱۸ سال و بالاتر طراحی شده است. پرسشنامه چند محوری بالینی میلون به منظور سنجش ۱۰ اختلال شخصیت که در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بکار می رود. البته شاخص های دیگر نیز با استفاده از این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما در این مطالعه فقط از آیتم هایی که خوشه B و آیتم هایی که روایی را می…


کلید نمره گذاری آزمون میلون (کلید نمره گذاری + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + راهنمای پرسشنامه میلون ۳)

کلید نمره گذاری آزمون میلون (کلید نمره گذاری + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + پاسخنامه + راهنمای پرسشنامه میلون ۳)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه توسط میلون در سال ۱۹۸۷ تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷۵ سئوال است که به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شود. این پرسشنامه برای افراد ۱۸ سال و بالاتر طراحی شده است. پرسشنامه چند محوری بالینی میلون به منظور سنجش ۱۰ اختلال شخصیت که در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بکار می رود. البته شاخص های دیگر نیز با استفاده از این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما در این مطالعه فقط از آیتم هایی که خوشه B و آیتم هایی که روایی را می…


راهنمای پرسشنامه میلون ۳ (راهنمای پرسشنامه میلون ۳ + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + کلید نمره گذاری + پاسخنامه)

راهنمای پرسشنامه میلون ۳ (راهنمای پرسشنامه میلون ۳ + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + کلید نمره گذاری + پاسخنامه)

سوابق تاریخی و چگونگی تدوین MCMI اصلیتدوین MCMI-II
تدوین MCMI-III
ملاحظات نظری
الگوهای بالینی شخصیت
نشانگان بالینی
شاخصهای روایی و سبک پاسخ
نمره گذاری مقیاسهای بالینی ومقیاسهای ZوY
تفسیر آزمون میلون
 
تعداد سوالات: ۱۷۵
تعداد صفحات: ۳۷ (راهنما و پرسشنامه) + ۲۸ (کلید و پاسخنامه)
شامل: پرسشنامه و پاسخنامه + نحوه نمره گذاری و راهنما + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 
 …


راهنمای پرسشنامه میلون ۳ (راهنمای پرسشنامه میلون ۳ + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + کلید نمره گذاری + پاسخنامه)

راهنمای پرسشنامه میلون ۳ (راهنمای پرسشنامه میلون ۳ + پرسشنامه ۱۷۵ سوالی + کلید نمره گذاری + پاسخنامه)

سوابق تاریخی و چگونگی تدوین MCMI اصلیتدوین MCMI-II
تدوین MCMI-III
ملاحظات نظری
الگوهای بالینی شخصیت
نشانگان بالینی
شاخصهای روایی و سبک پاسخ
نمره گذاری مقیاسهای بالینی ومقیاسهای ZوY
تفسیر آزمون میلون
 
تعداد سوالات: ۱۷۵
تعداد صفحات: ۳۷ (راهنما و پرسشنامه) + ۲۸ (کلید و پاسخنامه)
شامل: پرسشنامه و پاسخنامه + نحوه نمره گذاری و راهنما + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 
 …

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد