جستجو در تک بوک با گوگل!


مقاله۱۷۵-بررسى ریشه دهى در ارقام مختلف انگور۱۰۳ص

مقاله175-بررسى ریشه دهى در ارقام مختلف انگور103ص

مقاله۱۷۵-بررسى ریشه دهى در ارقام مختلف انگور۱۰۳ص

فهرست عنوان صفحه
تاریخچه ارزش اقتصادى و غذایى انگور ۱
گیاه شناسى انگور ۱۰
ساختار اندام هاى مو ۱۴
روشهاى تکثیر مو ۳۱
انواع مختلف قلمه مو ۳۶
طرز تهیه قلمه ۴۰
کاشت قلمه ۴۵
گزینش پیوندک ۵۲
پیوندک انگیلیسى یا نیمانیم ۵۶
آماده سازى پایه ۵۷
شیوه اجراى پیوند ترصیعى ۶۳
تأثیر پیوند بر تولید و کیفیت میوه ۷۶
توافق پایه و انواع مختلف خاک ۷۸
گزارش کار ۸۰
شرح کار ۸۰
جداول ۸۷
نتیجه گیرى ۹۶
منابع ۹۷
تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور
اصل و دیرینگی انگور…


مقاله۱۷۶-بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه۱۱۵ص

مقاله176-بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه115ص

مقاله۱۷۶-بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه۱۱۵ص

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
مقدمه. . ۱
فصل اول
کلیات…….. … ۷
۱-۱- کلزا.. . ۷
۱-۲- پنبه…. . ۹
۱-۳- آللوپاتی… … ۱۱
۱-۴- سیستمهای کشت.. .. ۱۵
فصل دوم
بررسی منابع……. ۱۹
۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا…. . ۱۹
۲-۲ – مراحل نمو پنبه…. ۲۳
۲-۳- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه… … ۲۴
۲-۳-۱- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک… ۲۹
۲-۳-۲- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه…. ۳۱
۲-۳-۳- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا……. . ۳۲
۲-۴- نیتروژن در پنبه.. . ۳۲
۲-۴-۱- نقش نیتروژن…


مقاله۱۷۷-بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

مقاله177-بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

مقاله۱۷۷-بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

مقدمه :ایران کشور ما دارای منابع سرشار نفت و گازمی‌باشد و چنانکه بر همه روشن است مقادیر عظیم گازهای طبیعی حاصل از استخراج نفت تا همین چند سال بیش بدون هیچگونه استفاده سوزانده شده و از بین میرفت. بنابراین با وجود گاز طبیعی فراوان در ایران و در نتیجه در دسترس بودن و ارزانی آن و سوختن تمیز با ارزش حرارتی قابل ملاحظه آن همه اینها و خیلی خواص دیگر میتواند انسان را بر آن دارد که از گاز نیز مثل سایر مواد سوختنی حاصل از نفت درسوخت ماشین‌هاو…


مقاله۱۷۸-بررسی بیماری نماتد چغندرقند ۵۵ص

مقاله178-بررسی بیماری نماتد چغندرقند 55ص

مقاله۱۷۸-بررسی بیماری نماتد چغندرقند ۵۵ص

چکیده :نوسانات تولید متأثر از عوامل مختلفی از قبیل تغییرات اقلیمی ، آفات و بیماریها ، علفهای هرز و … می باشد .
درمیان این عوامل ، نماتد چغندر قند علاوه بر دامنه گسترش بالا بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کاهش عملکرد در منطقه چناران می باشد .
متأسفانه تکنیکهایکنترل که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، سازگاری و پایداری کافی در کاهش اثرات سوء نماتد چغندر در شرایط و فرهنگ کشاورزی منطقه به همراه نداشته اند.
یافتن ارقام مقاوم…


مقاله۱۷۹-بررسی پایداری و نواسانات سیستم های قدرت۱۰۰ص

مقاله179-بررسی پایداری و نواسانات سیستم های قدرت100ص

مقاله۱۷۹-بررسی پایداری و نواسانات سیستم های قدرت۱۰۰ص

چکیدهسیستمهای قدرت بطور پیوسته در معرض اختلالات کوچک یا بزرگ قرار دارند . وقوع اختلال در سیستم قدرت باعث تحریک مودهای سیستم از جمله مودهای الکترو مکانیکی شده و در نتیجه کمیتهای کار سیستم دچار نوسانات گذرا می شوند . این نوسانات ، به نوسانات کم فرکانس مشهورند . مستهلک شدن این نوسانات و مستقر شدن سیستم در نقطه کار جدید ، مستلزم وجود میرایی کافی در سیستم قدرت است . عوامل مختلفی بر میرایی نوسانات مود الکترومکانیکی یک سیستم قدرت مؤثر هستند که…


مقاله۱۸۰-بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ۱۸۰صکرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد

مقاله180-بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان 180صکرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد

مقاله۱۸۰-بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ۱۸۰صکرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد

چکیده : پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای…


مقاله۱۸۱-بررسی تراکم روی لوبیا سبز سان سیت۴۰ص

مقاله181-بررسی تراکم روی لوبیا سبز سان سیت40ص

مقاله۱۸۱-بررسی تراکم روی لوبیا سبز سان سیت۴۰ص

فهرست :فصل اول چکیده ی مطالب …. . ۱
مقدمه.. .۳
فصل دوم شرح گیاه .. .. ۸
آماده سازی خاک. .۱۰
فصل سوم مواد و روش ها.. .۱۳
نتایج به دست آمده در برداشت اول . …۱۹
نتایج بدست آمده در برداشت دوم… ۲۱
نتایج بدست آمده در برداشت سوم.. .۲۳
نتیجه گیری کلی . ..۲۵
فصل چهارم.. ..۲۶
انواع بیماری ها…. …۲۷
نتیجه گیری .. …۳۱
منابع مورد استفاده …… ….۳۳
 
 چکیده:
لوبیا سفید دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می…


مقاله۱۸۲-بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت ۱۱۰ ص

مقاله182-بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت   110 ص

مقاله۱۸۲-بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت ۱۱۰ ص

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال ۴
۱-۲-۱ کلیدهای قدرت ۴
۱-۲-۲ اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود ۵
۱-۲-۳ اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها ۵
۱-۲-۴ عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم ۶
۱-۲-۵ خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند ۶
۱-۲-۶ تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر…


مقاله۱۸۳-بررسی تولید قارچ خوراکی۷۰ص

مقاله183-بررسی تولید قارچ خوراکی70ص

مقاله۱۸۳-بررسی تولید قارچ خوراکی۷۰ص

مقدمه مصرف قارچ به عنوان غذای بشر به روزگار باستان باز می گردد.در فرهنگ های قدیمی چون هند ، یونان و روم ، قارچ به عنوان یک غذای لذیذ در رده های سلطنتی توصیه شده است.امروزه با پیشرفت تکنولوژی های برتر و درک بالاتر از ارزش غذایی ، قارچ در تعدادی از نقاط جهان جایگاه مهمی در عادات غذایی مردم اشغال کرده است.
دیدگاه های متفاوتی درباره منشأ لفظ قارچ وجود دارد.در زبان لاتین Fungo به معنی شکفتن است و این واژه ای بود که برای نسبت دادن به قارچ و رویش های…


مقاله۱۸۴-بررسی رفتار سازه های فلزی۱۶۰ص

مقاله184-بررسی رفتار سازه های فلزی160ص

مقاله۱۸۴-بررسی رفتار سازه های فلزی۱۶۰ص

فصل اولمقدمه و کلیات
 
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه
به طور کلی رفتار سازه های فلزی به عوامل متعددی بستگی دارد که اثرات متقابل ابن عوامل ،رفتار را نمایان می سازد. بطور خلاصه این عوامل را می توان طبق (نمودار۱-۱) نشان داد. همانطور که دیده می شود،یکی از این عوامل رفتار اتصالات می باشد که در رفتار کلی قاب مؤثر است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمودار۱-۱ – عوامل شکل دهنده رفتار قاب
یکی از مشخصه های مهم…

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد