خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب Spectrum 1A: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 1A: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۰۰ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 5: communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 5: communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Costinett – Sandra 
 

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 5: communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 5: communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Costinett – Sandra 
 

کتاب Spectrum 5: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 5: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۸۰ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 1A: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 1A: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۹۰ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

کتاب Spectrum 3B: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3B: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۹ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 1B: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 1B: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۸۸ 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
شابک : ۹۶۴ 
نوع اثر : افست 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 1B: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 1B: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۹ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

کتاب Spectrum 5: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 5: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۶ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 5: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 5: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۰ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 2A: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 2A: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۳۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۴ 
تعداد صفحه : ۸۸ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Costinett – Sandra 
 

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3A: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۳۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

کتاب Spectrum 3B: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3B: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۳۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۹۸ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

کتاب Spectrum 1B: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 1B: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۳۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۹۶ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

کتاب Spectrum 3B: a communicative course in English: workbook

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 3B: a communicative course in English: workbook

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۳۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۹ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
نوع اثر : افست 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Rein – David 
 

کتاب Spectrum 4A: a communicative course in English: student book

دانلود کتاب

کتاب Spectrum 4A: a communicative course in English: student book

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۵ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۸۸ 
رده دیویی : ۴۲۸.۲۴ 
شابک : ۹۶۴ 
نوع اثر : افست 
زبان کتاب : انگلیسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : اصفهان 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : Warshawsky – Diane 
 

Page 1 of 212تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد