از پنجره عمر به درخت زندگی که می نگرم خوشتر از یاد خداوند ثمری نیست