لاستیک پنچر رو یا Run Flat


فکر کنید دست اندازها و چاله های سطح شهر، هرروز آسیب بیشتری به لاستیک خودروهای اسپرت با فاق کم وارد کند، جبران هزینه ها عملاً استفاده از این خودروها را به امری غیر...