بسیاری از کاربران فکر می کنند ابزار Command Prompt در ویندوز کارایی چندانی ندارد. اما کاربران حرفه ای چنین عقیده ای ندارند چرا که از نظر آنها رقیبی برای خط فرمان وجود ندارد! می دانید انجام خیلی از...