مردم یونان این مکان را "بهشت های آسمانی" می نامند و این به خاطر شکل صخره هایی است که حدود 60 میلیون سال پیش در اینجا بوجود آمده اند.
معابد بی نظیری بر راس صخره هایی ساخته شده اند که در اثر زمین...