1-مطالعه یک فرایند فعال ذهنی است.

2-مطالعه پایه های مهارت را فعال می سازد.

3-مطالعه واژگان شناخته شده ی شما را افزایش می دهد.4- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به صورت اجمالی با...