روايت پشت جبهه به زبان سركار خانم «فاطمه حلالي»

خيمه
روحية همه، شهادت‌طلبي بود

نمي‌دانم اگر الآن جنگي اتفاق بيفتد، مقاومتي را كه در آن سال‌ها داشتم دارم يا نه؟ اكنون كه با دخترم مي‌نشينيم و...