آمد رمضان و مقدمش بوسیدم

در رهگذرش طبق طبق گل چیدم

من با چه زبان شکر بگویم

که به چشم یک بار دِگَر ماه خدا را دیدم

ز مردم دل بکن یاد خدا کن