فصل اول، الگوريتم و فلوچارت: در اين فصل تعريف الگوريتم و فلوچارت بيان شده است و حدود 50 مسئله بيان گرديد که الگوريتم آن ها بيان شده و فلوچارت آن ها نيز رسم گرديد. در ضمن در اين فصل 42 تمرين بيان شده...