رمز روشنا ی آتشگد ه ها : کجا ست شعله ها ی فرو غ جا و دا نگی سر زمین اهورای مه زدا ی . ما هم اکنو ن در کجا ی تا ریخ قرا ر داریم . وقتی که داریو ش بزرگ نیا یش می کند : می فر ما یند : ای اهورا مه زدا سر...