نام فارسي : شفلرا (درخت چتر)
نام علمی : Schefflera actinophylla
نام انگليسی : Octopus tree – Australian ivy palm
خانواده :‍ Aralia ceae
روش تكثير: قلمه از انتهاي شاخه به طول12-8cm در اواسط...