برگرفته شده ازاز کسانی که قصد ورود به حرفه امنیت داده ها را دارند این طرز تفکر را دارند هکر شدن و یادگیری هنرهای سیاه هک یادگیری یک نرم افزار یا ابزار کافیست و یا فقط در یک یا دو ماه می توانند یک هکر...