فلافل نوعی غذای تند و محبوب است که به صورت ساندویچ در تمامی نقاط کشور خصوصا بندری ها طرفدارهای زیادی دارد، نام این غذا نیز از فلفل گرفته شده است زیرا اصل لبنانی آن فلفل قرمز فراوانی داردمواد...