وعلیکم السلام . دست شما درد نکنه خداوند به شما خیر عنایت فرماید