برنامه بدنسازي جهت كات عضلات
وقتي كه هدف ورزشكار كات كردن عضلات مي باشد. بايد در طراحي برنامه تمريني اين افراد بسيار بسيار دقت شود. چون اگر برنامه بيش از حد سخت باشد ورزشكار با عدم كات عضلات مواجع...