رساله دکترای پروفسور استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور بریتانیایی تنها طی چند روز پس از انتشار عمومی بیش از دو میلیون‌بار بازدید شده‌است.


براساس گزارش BBC، مقاله سال 1966 هاوكينگ به اندازه‌اي...