کم خوری هنگام رژیم گرفتن درست به اندازه زیاده روی کردن مضر است.


همگی برای زنده ماندن نیاز به دریافت کالری یا انرژی داریم. زمانی که می‌خواهید کاهش وزن داشته باشید اگر کمتر غذا بخورید موجب کاهش...