پی وی ام آیی، بلاکَت می کنم
زنده زنده زیرِ خاکت می کنم

من زِ فهرستِ مخاطب ها، که هیچ
از زمین، یکباره، پاکَت می کنم

در طلسمِ فالووِرهایت، عزیز،
با هری پاتر شراکَت می کنم!!

با هواپیما اگر...