انواع درام های کپی :دسته ای از سیم ها

در واقع از الکتریسیته ساکن دسته های سیم به منظور پوشاندن درام دریافت کننده نور و کاغذ کپی با لایه نازکی از یون های مثبت استفاده می نمایند.
یکی از...