زمانی که پارلمان اروپا استاندارد رفتار خوب اداری را در سپتامبر 2001 تایید کرد تصور نمی‌کرد این استاندارد نه تنها در نهادهای اتحادیه اروپا و شهروندان، بلکه در دولت های ملی و منطقه ای سراسر اروپا و...