در این بخش از سایت قصد داریم بپردازیم به چگونگی ورود آیکیدو به سرزمین پهناور ایران و نیز بحث ها و گفتگوها وبعضا جدالهایی که بر سر این قضیه رخ داده است و فکر شما هنرجویان عزیز آیکیدو را به خود مشغول...