[Only registered and activated users can see links]

یک باور دیرینه وجود دارد که بسکتبال ورزش پربرخوردی نیست.این منطق به اندازه کافی محکم به نظر می رسد؛چراکه در این ورزش شدیدترین جریمه ها به...