از لحظه اي که در يکي از اتاق هاي بيمارستان بستري شده بودم، زن و شوهري در تخت روبروي من مناقشه بيپاياني را ادامه مي دادند.


زن مي خواست از بيمارستان مرخص شود و شوهرش مي خواست او همان جا بماند.

...