گیاهان بیونیکی با قابلیت شناسایی مواد انفجاری نسل آتی سیستمهای نظارتی زیست محیطی و کشاورزی خواهند بود.

به گزارش مهر، به نقل از لایو ساینس، محققان دریافته اند گیاهانی همچون اسفناج با انجام به...