تجویز ترامادول که کلیه را تخریب می کند، در تیم های لیگ برتری رواج یافته
این قرص عجیب، فوتبالیست های ایرانی را ناک اوت می کند!

فصل آینده از بازیکنان لیگ برتر تست خون و تست فالو آپ گرفته می شود....