آیا تابحال فکر کرده اید که حیوانات چگونه ساعت ها در زیر نور خورشید قرار دارند اما دچار سوختگی پوست و هزار عوارض دیگر مانند سرطان پوست نمی شوند؟
مقابله با آفتاب سوختگی

انسانها اگر به صورت مدت و...