روابط بین اشخاص یک اجتماع بر قواعد و مقررات و قوانینی استوار است که آحاد آن اجتماع به آن احترام میگذارند و از آنها تبعیت می نمایند حقوق مدنی ایران شامل آن دسته از قوانین ومقررات است که با الهام از...