فردین و تختی در مقطعی با هم کشتی می گرفتند که پس از رفتن فردین به سینما این ارتباط کمرنگ شد.
این عکسی است که کمتر در دید مردم قرار گرفته است و بدون ...