چرا خواندن نماز ما را نورانی نمی کند , آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) :انسان باید برای خواندن نماز پاک و مطهر باشد تا نمازی که می تواند تاثیرگذار باشد.

امام حسن (ع) هنگام نماز خواندن بهترین لباس های...