شنا ورزشی که می تواند در سلامت روحی – جسمی انسان نقش بسیار مثبتی ایفا کند. اما دغدغه غیربهداشتی بودن آب استخرها و اینکه ممکن است انسان را دچار بیماری های گوناگون آلرژیک و یا حساسیت های حاد پوستی و...