اي پـدر ، اي مـادر
من به رفتار شما مي نگـرم
ديده ام ناظر اعمال شماست
بهر من خوب و بد...