جمله ی جالبی بود امیدوارم سال بعد دانشگاهو قبول بشی:smiles-takbook62: