براي شما هم پيش آمده كه شخصي به شما پيشنهاد دهد بيشتر با هم آشنا شويد؟
واكنش شما چگونه بوده است؟
حتما شما هم ميدانيد كه90دصد از دختران ما به نيت ازدواج به رابطه با پسري وارد مي شوند
حتما شما هم...