دوست عزيز عكس كه بالا مياد ، مشكلي ندارد :smiles-takbook25: