"نگاهی کوتاه به علم سنگ درمانی"
شامل :
-خواص و ویژگی های سنگ های قیمتی
-روش های نگهداری از سنگ های قیمتی
-احادیث و روایات مذهبی پیرامون سنگ های قیمتی
-خواص درمانی سنگ های قیمتی
و...
به صورت...