دانلود کتاب ستاره جاویدان اثری دیگر از جمال فرجی . این کتاب به گونه ای میتواند زندگی شما را تغییر دهد بسیار خوب به زند گانی لطفعلی و خاندان زند ، به جنایات قاجارها ، بلاهایی که بر سر لطفعلی آمد و...