دخترچوعسل لب ودهن همچوشکر:smiles-takbook62:یک بوسه بده تازه شود دل وجگر:smiles-takbook62:
دستش بگیرپشت دیوار ببر:smiles-takbook62:هم بوسه وهم بغل وهم کاردیگر