مرحله 1 : خرید کود دامی
کود دامی مورد مصرف باید کهنه بوده و حداقل یک سال از تولید آن گذشته باشد.
کود اسبی و کود گاوی بهترین نوع کود برای تهیه ورمی کمپوست می باشد.حداکثر میزان استفاده از کود...