شبکه‌های چند رسانه‌ای
در حوزه شبکه‌های چندرسانه‌ای و موضوعات تحقیقاتی پیرامون آنها، تمرکز آزمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بر روی جریان‌سازی ویدئو بر روی شبکه‌های نظیر به نظیر و شبکه‌های بیسیم می‌باشد....