سۆال : در آیه 34 سوره لقمان خداوند علومی را مختص به خود می داند که احدی به جز او از آن اگاهی ندارد، مثل زمان نزول باران، یا تشخیص جنسی جنین و ... در صورتی که ما شاهدیم علم بشر پیشرفت کرده و انسان...