سینک آشپزخانه

آیا می توانید باور کنید که یک سینک آشپزخانه که در واقع خانه خوبی برای باکتری هاست آلوده تر از توالت است؟ پاک کردن مرغ در آن، انباشته کردن ظرف های کثیف و قرار دادن زباله های غذایی،...