اين كتاب به بررسي فرهنگ و زبان سومري و نقش سومريان در تاريخ اختراعات و صنايع ، ساختار التصاقي زبان سومري ، زيگورات ها ، خدايان سومري ، بهشت آدم ، ادريس ، نوح نبي و توفان 2900ق.م ، ابراهيم عليه السلام...