آیا تابحال فکرکرده اید که چرا حرفه دامپزشکی اینقدر مظلوم واقع شده ؟
آیا افراد شاغل این حرفه در سازمانها وارگانهای سیاسی چند تاست؟
آیا چرا شاغلین تمایلی به شرکت در بحثهای سیاسی ورقابت در...