توضیحات تکمیلی
تمام روال ثبت یک شرکت به انتخاب نام برای شرکت، یافتن شرکا و در نهایت ارائه مدارک به نهاد مربوطه برای ثبت شرکت محدود نمی شود بلکه به محض ثبت شرکت شما به عنوان مدیر یا یکی از اعضای...