من براي دانلود كتاب :از صفحه اصلي با وارد كردن نام ورمز به قسمت اطلاعات شخصي ميشوم وقسمت دانلود كتابهاي رمان را ميزنم تااز آن قسمت وارد قسمت لينك وارد بخش اول كتابهاي كامپيوتر شوم اما مثلا كتاب php...