هر شرکت بطوراجبار باید دفاتر سال آینده را پلمپ نماید و در صورتی که اقدام ننماید ، موجب جرایم مالیاتی خواهد شد.


كليه شركتها برابر قانون تجارت و همينطور آئين‌نامه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي...